Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

UAB „Renmeda“ (Toliau – Bendrovė arba mes) tvarko asmens duomenis ir saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami ir tvarkydami Jūsų duomenis, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento[1] (Toliau – BDAR)  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Renmeda“

Įmonės kodas: 300927708

Adresas: Buivydiškių g. 22, Vilnius;

El. pašto adresas: info@renmeda.lt

Tel. Nr.: +370 52411066

Duomenų apsaugos pareigūno tel. Nr. +370 674 80223; www.novusnexus.lt

2. BENDROSIOS NUOSTATOS.

Šias bendrąsias asmens duomenų tvarkymo sąlygas patvirtino UAB „Renmeda“ atsakingi asmenys. UAB „Renmeda“ sudarydama su Jumis sutartį ar teikdama paslaugas, turi teisę nustatyti papildomas asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Norint sužinoti daugiau apie asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, prašome atvykti į mūsų Bendrovę aukščiau nurodytu adresu.

3. KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad sudarytume su Jumis sutartį (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą), taip pat įvykdytume sutartinius įsipareigojimus ar suteikti paslaugas be sutarties pasirašymo. Atskirai Jums sutikus, kontaktiniai Jūsų duomenys bus naudojami siunčiant Jums naujienas, pasiūlymus, priminimus, kvietimus, anketas ir kitus reklaminius pranešimus. Jūsų asmens duomenis galime naudoti ir kitiems šiose sąlygose minėtiems tikslams.

4. KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

Sudarant arba ruošiantis sudaryti su Jumis sutartį, ar teikiant paslaugas nesudarius sutarties, renkame tokią informaciją, įskaitant asmens duomenis:

  1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir veiklos apskaitos tikslais. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė; gimimo data; asmens kodas; ambulatorinės kortelės numeris; gyvenamoji vieta (adresas); el.paštas; telefono numeris; lytis; draudimo kompanijos kortelės numeris.
  2. Asmenų registracijos specializuotoje programoje „Medinfo“ ir jų administravimo tikslais  (pirminės asmens sveikatos istorijos forma 025/a pildymas, registravimas-numerio suteikimas). Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė; gimimo data; asmens kodas; ambulatorinės kortelės numeris; gyvenamoji vieta (adresas); el.paštas; telefono numeris; lytis; draudimo kompanijos kortelės numeris.
  3. Kitų dokumentų susijusių su paciento gydymu pildymo tikslais (medicininis pažymėjimas, medicinos dokumentų išrašas/siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas). Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė; gimimo data; asmens kodas; ambulatorinės kortelės numeris; gyvenamoji vieta (adresas), diagnozė; laboratorinių tyrimų paskyrimas; gydymo planas; laboratorinių tyrimų atsakymai; ultragarsinio tyrimo atsakymai (nuotrauka); išrašų ir epikrizių kopijos.
  4. Sveikatos specialistų asmens sveikatos istorijos forma 025/a pildymo (ligos diagnozavimas, gydymo plano sudarimas) ir kitų susijusių su paciento gydymu dokumentų pildymo tikslais. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė; gimimo data; asmens kodas; ambulatorinės kortelės numeris; gyvenamoji vieta (adresas).
  5. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudimo kompanijų klientams (Lietuvos draudimas, ERGO, IF draudimas, Compensa, Gjensidige, BTA, PZU) tikslu. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė; gimimo data; asmens kodas; ambulatorinės kortelės numeris; gyvenamoji vieta (adresas); el.paštas; telefono numeris; lytis; draudimo kompanijos kortelės numeris.

Jeigu nepateiksite sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingų duomenų arba pateiksite neteisingus duomenis, mes negalėsime sudaryti su Jumis sutarties ir įvykdyti jos sąlygų ar suteikti paslaugų.

Mes galime rinkti, užrašyti, saugoti, perduoti, naudoti ir kitaip tvarkyti Jūsų duomenis, siekdami sudaryti su Jumis sutartį arba atlikdami veiksmus prieš sutarties sudarymą, arba vykdydami sutartį ar dalį sutarties, ar suteikti paslaugas.

Siekiant sudaryti sutartį, vykdydami sutartį ar teikiant paslaugas be sutarties, mes galime su Jumis bendrauti, perduoti su sutartimi ir kitais sutarties ar paslaugų teikimo klausimais susijusią informaciją, pavyzdžiui siųsti Jums elektroniniu paštu arba telefonu svarbius priminimus.

5. KOKIAIS ATVEJAIS PRAŠYSIME JŪSŲ SUTIKIMO?

Jeigu norėsime naudoti Jūsų duomenis kitiems tikslams, kuriems neturime sutartinio arba kito įstatyminio pagrindo, mes prašysime Jūsų sutikimo. Turėdami Jūsų sutikimą, naudosime Jūsų duomenis tik konkrečiam tikslui įgyvendinti. Pavyzdžiui, galime prašyti sutikimo atlikti tokius veiksmus: siųsti Jums elektroniniu paštu arba telefonu Bendrovės naujienas, pasiūlymus, sveikinimus, kvietimus, apklausas ir kt.

Kuomet Jūs duosite atskirą sutikimą, bet kuriuo metu galėsite atšaukti savo sutikimą, apie tai parašydami į info@renmeda.lt arba kreiptis į mūsų Bendrovę Buivydiškių g. 22, Vilnius, ir mes iš karto nutrauksime atitinkamas procedūras, jeigu neturėsime kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų duomenis.

6. KOKIU BŪDU DAR GALIME TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų duomenis galime tvarkyti toliau išvardintais tikslais, jeigu turime pagrįstą interesą. Atsižvelgdami į teisėtą interesą, tvarkome Jūsų asmens duomenis tik aiškiai nustatę ar yra pagrįstas interesas, kad remiantis teisėtu interesu mums yra būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis, ir kad toks duomenų naudojimas atitinka Jūsų interesus ir nepažeidžia teisių.

Pavyzdžiui mūsų Bendrovėje yra įdiegta vaizdo stebėjimo sistema. Kai apsilankote mūsų Bendrovėje, Jūsų atvaizdas lieka vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose. Teisėtas pagrindas naudoti apsaugos kameras yra mūsų pagrįstas interesas. Apsaugos kamerų tikslas – apsaugoti mūsų darbuotojus ir klientus, taip pat apsaugoti mūsų turtą, mūsų darbuotojų ir klientų turtą nuo vagysčių, sunaikinimo arba sugadinimo, nustatyti asmenis, atsakingus už padarytą žalą, o taip pat Bendrovės darbuotojų pareigybinių funkcijų vykdymo priežiūros tikslais. Papildomą informaciją apie vaizdo stebėjimų kamerų naudojimo sąlygas galite sužinoti mūsų Bendrovėje.

7. KAS DAR TURĖS PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ DUOMENŲ?

Duomenų gavėjai ar pasitelkiami tvarkytojai:  IT – liuks MB – kompiuterinės įrangos aptarnavimas; Draudimo kompanijos: ERGO Life Insurance SE, Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas, AAS BTA Baltic Insurance Company, ADB Gjensidige, IF P&C Insurance AS filialas, AB Lietuvos draudimas – asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimos sutartys; UAB „InVitro laboratorija“  UAB „Medicina practica“, „Medicina practica laboratorija“, UAB „Synlab Lietuva“, UAB „Diagnostikos laboratorija“ – medicininių tyrimų paslaugos,Valstybinės laboratorijos ( VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinika; Valstybės patologijos centras) VMI, VSDFV ir kitos valstybinės institucijos.

Be kitų šiose sąlygose minėtų subjektų, prieigą prie Jūsų duomenų gali turėti Bendrovės darbuotojai ir įgaliotieji asmenys, kurie vykdo savo pareigybinius įsipareigojimus, taip pat valstybės institucijos. Visi duomenų gavėjai, kuriems perduodame Jūsų duomenis, yra įpareigoti saugoti konfidencialią informaciją. Negavę Jūsų sutikimo arba prašymo, mes neperduosime Jūsų asmens duomenų kitiems šiose sąlygose nenurodytiems asmenims, išskyrus atvejus, kai esame įpareigoti tai daryti įstatymų numatyta tvarka.Taip pat vykdydami sutartį, teisės aktų reikalavimus ar Bendrovės įsipareigojimus, galime perduoti Jūsų duomenis aukščiau neįvardintiems juridiniams ar fiziniams subjektams: mūsų partneriams – lizingo, kredito, draudimo, teisinėms ir kitoms bendrovėms, partneriams ar paslaugų tiekėjams vidaus administravimo tikslais arba remiantis mūsų pagrįstu interesu. Taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei tai būtina siekiant apginti mūsų teises (pavyzdžiui, teismams, asmenims, dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose, antstoliams) arba vykdydami įstatymais mums paskirtas prievoles.

8. KIEK LAIKO MES SAUGOSIME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek jie mums bus reikalingi sutarties įvykdymui, ir po to, kol toks duomenų saugojimas yra mums privalomas teisės aktų numatyta tvarka. Pagal mūsų Bendrovės duomenų tvarkymo tikslus, Jūsų asmens duomenys bus saugomi:

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“: dokumentai įmonėje saugojami 15 metų.

9. Naudojami slapukai.

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus:
Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys

Svetainės slapukai

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
PHPSESSID Slapukas skirtas identifikuoti sesiją. 1 – sesiją
cookieconsent_status Pasirinkimas Slapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas 1 metus

Google žemėlapiai

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF Įvairūs unikalūs kintamieji, apart PREF, kuris saugo jūsų pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis. Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną. Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Google žemėlapis.

Google analytics

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
_ga Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 2 metus
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X Skaičius Google Analytics integruotas su Google Tag manager ir Doubleclick kampanija. Slapukas reikalingas Google Analytics veikimui. 1 dieną
_gid Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Google Analytics: atskiria vartotojus 1 dieną
_gat Skaičius Google Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį 1 minutę

Trečiosios šalys

Pavadinimas Saugoma informacija Paskirtis Galioja
1P_JAR Trumpas atsitiktinai sugeneruotas ID Šie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius. 1 savaitę
SIDCC Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos. 1 dieną
IDE, test_cookie Šie slapukai priskirti trečiųjų šalių (DoubleClick) yra naudojami tiekti jums aktualias reklamas svetainėje. 2 metus
wfvt_ Wordfence apsaugos įskiepio slapukas reikalingas identifikuoti sesiją. 1 – sesiją
wordfence_verifiedHuman Wordfence apsaugos įskiepio slapukas reikalingas atskirti ar lankytojas yra žmogus ar robotas. 1 – sesiją

10. Svetainėje pateikiamos nuorodos.

10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

 

UAB “RENMEDA”
Adresas: Buivydiškių g. 22, Vilnius
Tel.: +370 640 34488
El. paštas: info@renmeda.lt